Ochotnicza Straż Pożarna w Poczynie-Zdroju  

Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju
ul. Strażacka 1
78-320 Połczyn-Zdrój
tel./fax. +48 94 36 63 448
e-mail: poczta@osp.polczyn-zdroj.org

Jak działa i czym się zajmuje Ochotnicza Straż Pożarna
w Połczynie-Zdroju

Strażacy z Ochotniczej Straży pożarnej w Połczynie-Zdroju na co dzień są pracownikami poczty, firm budowlanych, firm handlowych, instytucji państwowych, uczniami... Gdy zawyje syrena lub dostaną SMS z treścią: …ALARM POŻAROWY… zostawiają codzienne obowiązki i śpieszą ratować życie i mienie ludzi.

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Połczynie-Zdroju jest stowarzyszeniem skupiającym osoby, których zamiłowaniem jest ochrona przeciwpożarowa. Podstawą prawną działania OSP jest ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz własny statut. Statut określa cele i zadania OSP, prawa i obowiązki członków oraz organizację jednostki.
Siedzibą OSP jest Połczyn-Zdrój, jednostka znajduje się na ulicy Strażackiej 1 w pobliżu osiedla Nowa.

Cele i zadania OSP Połczyn-Zdrój to: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,  działania na rzecz ochrony środowiska, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, ratownictwo wodne na wodach śródlądowych, udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na miejscu wypadków komunikacyjnych, świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Cele i zadania są realizowane przez:  organizowanie członków OSP do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego, prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP, organizowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej, organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

Do OSP w Połczynie-Zdroju można przystąpić wyrażając deklarację chęci przystąpienia popartą przez co najmniej dwie osoby będące członkami OSP.
Członkowie OSP dzielą się na członków zwyczajnych, w tym członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, członków wspierających i honorowych. OSP w Połczynie-Zdroju liczy 63. członków, w tym 8 kobiet.
Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzony jest skład Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT), będącej społecznym odpowiednikiem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP). To właśnie skład JOT bierze bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju posiada pierwszą, czyli najwyższą kategorię gotowości do działań (JOT I).
Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy: ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65. roku życia, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze - odpowiednie do zajmowanej funkcji. Koszty okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej ponosi gmina. Członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, korzystają z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
Członkowie OSP posiadają tzw. stopnie funkcyjne, które określające pełnione funkcje np. strażak, dowódca roty, dowódca sekcji, członek zarządu itd.
Za pracę na rzecz jednostki i za zasługi dla pożarnictwa członkowie OSP mogą otrzymywać odznaczenia i medale są to np. odznaka „Strażak Wzorowy” lub medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa (od brązowego do złotego).
Dla doskonalenia swoich umiejętności ratowniczych członkowie OSP uczestniczą w szkoleniach zdobywając kolejne stopnie i umiejętności. Uprawnienia strażak-ratownik, pozwalające na udział w działaniach ratowniczych, posiada 40. druhów, z ratownictwa medycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej posiada 32. druhów. Sześciu druhów posiada uprawnienia sternika motorowodnego pozwalające kierować łodzią. Przy OSP w Połczynie Zdroju działa sekcja płetwonurków.

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Połczynie-Zdroju w Połczynie-Zdroju jest organizacją non-profit to znaczy, że nie jest nastawiona na zysk.
Oczywiście zgodnie ze statutem OSP może pobierać opłaty za wynajem świetlicy czy organizowanie wystaw i imprez, ale dochody te są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową np. na zakup sprzętu i umundurowania do prowadzenia akcji ratowniczych.
Koszty utrzymania gotowości bojowej OSP (czyli gotowości do działań ratowniczych) ponosi gmina. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej z której finansowane są np. kwiaty na uroczystości państwowe, wiązanki pogrzebowe, prowadzenie konta bankowego itp. Zarząd jak i członkowie OSP w Połczynie-Zdroju są wolontariuszami tzn. za swoją pracę na rzecz OSP nie otrzymują pieniędzy.
Ekwiwalent pieniężny otrzymują jedynie członkowie OSP biorący udział w akcji ratowniczej. Jest on liczony dla konkretnej osoby za godziny udziału w akcji ratowniczej. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. Wysokość ekwiwalentu ustala w drodze uchwały rada gminy a jego wysokość nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za godzinę akcji.

 Ze względu na specyficzne położenie Połczyna-Zdroju tzn. dużą odległość od jednostek Państwowej Straży Pożarnej – najbliższa w Świdwinie odległość ok. 25 km, oraz duży potencjał sił i środków, OSP w Połczynie-Zdroju od 1995 r. należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). KSRG zaczął funkcjonować w 1995 r. i jest systemem ten skupiającym jednostki ochrony przeciwpożarowej, służby, inspekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Siedziba OSP miejscem stacjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK). Znajduje się tu sprzęt urządzenia wspomagające proces podejmowania decyzji podczas sytuacji kryzysowych. Z uwagi na wyposażenie i przystosowanie siedziby do funkcjonowania w warunkach braku dostaw prądu, remiza jest też zapasową siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).

Na działalność OSP w Połczynie-Zdroju można przekazywać 1% podatku, za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując w rozliczeniu podatkowym PIT numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):
0000116212
oraz w rubryce cel szczegółowy 1%:
Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju.
Pozwala to napozyskiwanie środków finansowych z 1% podatku od instytucji i osób fizycznych. Środki pozyskane z 1% podatku przeznaczane są na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko działania ratownicze. Zadania statutowe to również szerzenie działalności społeczno-wychowawczej, kulturalnej oraz sportowej. Działania OSP Połczyn-Zdrój związane z propagowaniem idei ochrony przeciwpożarowej to m.in. coroczne organizowanie w szkołach turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży oraz dni otwartej strażnicy. Działalność sportowa to głównie udział drużyn OSP i MDP w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Nie jest to jednak jedyna działalność sportowa OSP. Strażacy dbają o sprawność fizyczną na siłowni zorganizowanej własnymi środkami.
Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju pomaga w organizacji i zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta i gminy oraz kraju. To właśnie działania w wyżej wymienionych obszarach świadczą o niezwykłej misji, jaką spełniają Ochotnicze Straże Pożarne dla społeczności lokalnej.

Najwyższą władzą OSP jest Walne Zebranie Członków OSP. Reprezentowaniem interesów OSP zajmuje się Zarząd. Jest on powoływany przez Walne Zebranie na okres 5. lat. Po wybraniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członka zarządu ds. młodzieży, można wybrać także gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Organem kontrolnym w OSP jest Komisja Rewizyjna, powoływana tak jak Zarząd na okres 5. Lat

Siła bojowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju jest jednostką S3 włączoną do KSRG. Jednostka posiada:
- SLRd - samochód specjalny "S", lekki "L", ratownictwa drogowego "Rd",
- GBA 2,5/16 - samochód gaśniczy "G", średni, z wbudowanym zbiornikiem "B" i autopompą "A", pojemność zbiornika 2,5 m3, wydajność autopompy 16hl/min,
- GCBA 5/32 - samochód gaśniczy "G", ciężki "C", z wbudowanym zbiornikiem "B" i autopompą "A", pojemność zbiornika 5 m3, wydajność autopompy 32hl/min,
- SLkw - samochód specjalny "S", lekki "L", kwatermistrzowski,
- RHIB - łódź hybrydowa z silnikiem zaburtowym łącząca zalety pontonu i łodzi.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Uczą się pracy w zespole, poznają sekrety strażackiej służby, zgłębiają tajniki udzielania pierwszej pomocy. Są osobami godnymi zaufania, odważnymi, silnymi duchowo. Nie uciekająca przed trudnościami tylko stawiająca im czoła.

Od początku istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju przy dorosłych strażakach znajdowała się również młodzież. Prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ma na celu szersze zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i niesienia pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.
Głównym celem pracy drużyny jest kształcenie przyszłych członków OSP, którzy po osiągnięciu 18 roku życia będą mogli czynnie uczestniczyć w akcjach ratowniczych.
W czasie zbiórek młodzież uczy się pracy w zespole – co jest niezbędne przy akcjach ratunkowych. Poznaje sekrety strażackiej służby oraz zgłębia tajniki udzielania pierwszej pomocy.
Straż to nie tylko pożary i wypadki – to również szeroko rozumiana animacja społeczna. Na zbiórkach drużyny prowadzone są również zajęcia plastyczne i turnieje sportowe. Podczas zajęć plastycznych Drużyna wykonuje np. kartki okolicznościowe, które są następnie rozsyłane do sympatyków straży pożarnej z prośbą o przekazanie 1%  podatku na rzecz OSP w Połczynie-Zdroju.
Opiekunowie starają się zwracać uwagę na zdolności i zainteresowania poszczególnych osób by pomóc  im w ich rozwijaniu. Gdy jest ładna pogoda – organizowane są kuligi i ogniska, gdy pogoda nie dopisuje – zbiórki odbywają się w „pokoiku MDP”. Pomieszczenie to ma stanowisko multimedialne z dostępem do Internetu. Członkowie MDP mają możliwość bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu we dzięki bezprzewodowej sieci WiFi (WLAN).
Członkowie MDP biorą udział w obozach wypoczynkowo-szkoleniowych organizowanych przez ZOSP RP. Obozy kończą się nabyciem uprawnień dowódcy MDP.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczy miłości do Ojczyzny, szacunku dla tradycji i kultury.
Szacunek dla tradycji wyraża się min. poprzez czynne uczestnictwo w świętach państwowych i związkowych – np. reprezentacje MDP i OSP składają kwiaty i wieńce pod symbolami narodowymi. 
Uczestnictwo w wielu świętach podtrzymuje tradycje narodowe, uczy szacunku do bohaterskiej historii naszego Narodu i Pożarnictwa.
MDP bierze również udział w imprezach organizowanych przez miasto – jak choćby w „Radość bez granic” czy festyny „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Podczas tych imprez MDP prezentuje się na własnych stoiskach, na których przeprowadzi gry i konkursy dla dzieci oraz obdarowuje je gadżetami strażackimi.
Przynależność do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest społecznym wyróżnieniem, ponieważ nie każdy kandydat ma w sobie tyle samozaparcia, siły fizycznej i psychicznej by podołać tej dość trudnej i specyficznej służbie.

MDP i OSP w Połczynie-Zdroju a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Od 2001 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na początku wkład OSP polegał na przygotowaniu pokazów sprzętu ratowniczego i zabezpieczeniu festynu WOŚP na rynku miejskim Połczyna-Zdroju. W czasie XI Finału (12 stycznia 2003 r.) w zbiórkę WOŚP w Połczynie-Zdroju zaangażowało się kilku członków MDP i OSP. Okazało się, że strażacy zbierający pieniądze do puszek WOŚP byli przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Ludzie chętniej wrzucali pieniądze do puszek umundurowanych wolontariuszy niż do puszek wolontariuszy „cywilów”. Od tego czasu członkowie MDP i OSP w Połczynie-Zdroju co roku angażują się w przygotowanie festynu WOŚP i wychodzą ze skarbonkami na ulicę miasta aby zbierać pieniądze na szczytne cele.