Ochotnicza Straż Pożarna w Poczynie-Zdroju  

Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju
ul. Strażacka 1
78-320 Połczyn-Zdrój
tel./fax. +48 94 36 63 448
e-mail: poczta@osp.polczyn-zdroj.org

Zarys historii OSP Połczyn-Zdrój

Po zakończeniu działań wojennych, w wyniku których miasto Połczyn-Zdrój zostało wyzwolone 5. marca 1945 r., życie w mieście odradzało się na nowo. Garstkę mieszkańców stanowili Polacy – wywiezieni na przymusowe roboty. Tuż po 5. tym marca, za przemarszem wojsk radzieckich i polskich zjawili się w mieście pierwsi osadnicy. W mieście tworzyło się nowe życie. Zabezpieczano mienie i obiekty – wszystko, co miało służyć miastu. Wśród pełnomocników rządu byli tacy, którzy z rozsądku, zamiłowania jak i z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe miasta i okolic przystąpili do organizowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju.
Jednostka według przekazów starszych strażaków powstała już w maju 1945 r., dzięki między innymi takim ludziom jak:
- Wacław Tylman (z ca Burmistrza Miasta),
- Henryk Rymgayłło – (aptekarz),
- Józef Świgoński – (właściciel restauracji),
- Stanisław Flaczyński – (zegarmistrz),
- Józef Zwierzyński – (rzemieślnik),
- Stanisław Bezak,
- Mieczysław Cyganiak,

Jednostka w chwili powstania liczyła ponad 40. członków, do pierwszego zarządu wybrano jako: Prezesa dh Henryka Rymgayłło, Naczelnika dh Wacława Tylmana Dowódcę plutonu i zarazem zastępcę Naczelnika dh Stanisława Bezaka.

Na siedzibę jednostki wybrano obiekt strażnicy przy Placu Niedziałkowskiego (późniejsza nazwa Plac 1000-lecia) po przedwojennej remizie. Remiza posiadała 4 boksy garażowe - niestety puste. Przystąpiono do poszukiwania i gromadzenia sprzętu. Do końca 1945 roku skompletowano m.in.: wóz konny, 2. motopompy pożarnicze, drabinę rozsuwaną, wór ratunkowy, oraz inny niepełny sprzęt osobisty. Już w okresie pierwszych 7. miesięcy od powstania jednostki w 1945 r. przeprowadzono 50 interwencji. Pożary wybuchały w obiektach użyteczności publicznej i w obiektach rolniczych – na ogół wskutek podpalenia przez wycofujące się niedobitki wojsk niemieckich, rosyjskich maruderów i sabotażystów. Strażacy szybko zdobyli zaufanie społeczne, uzyskali dużą pomoc i wsparcie. Do OSP napływały deklaracje finansowej pomocy, głównie od rzemieślników, sklepikarzy, właścicieli drobnych zakładów i rolników. Pomoc ta była na tyle wystarczająca, że już w roku 1946 zakupiono (za 100 tys. zł) samochód marki Chevrolet. Tym samochodem w roku 1946 wyjeżdżano do pożarów 83 razy. Jednym z pierwszych kierowców, był dh Mieczysław Cyganiak. Rok 1946 był rokiem wyjątkowym i od tego czasu rokrocznie notowany był spadek pożarów, nawet do 7. rocznie.

Już w 1946 r. OSP liczyła 60. druhów i była w całości umundurowana. Nie była to darowizna władz. Zdobyto je dzięki sprytowi ówczesnego Zarządu, materiał czarny szewiot uzyskano z poniemieckiej fabryki, działającej w okresie pojącej łającej w powojennym Połczynie, mundury zaś uszyto w Szczecinie.

Bardzo szybko, bo już w 1946 r. powstała Orkiestra strażacka i blisko przez 30 lat chlubnie zapisała się do kart historii OSP. Na początku lat 50. Kapelmistrzem Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju był Pan Julian Kazimierczak. Koncertował on m.in. w muszli Parku Zdrojowego oraz grał na wiolonczeli w Kościele podczas odsłaniania się Obrazu na mszy głównej. Był muzykiem bardzo wszechstronnym, oprócz wspomnianej wiolonczeli, grał także na waltorni, trąbce i klarnecie. Nie było żadnej uroczystości strażackiej, która by nie odbyła się przy udziale orkiestry, każdy strażak ochotnik, jaki i zawodowy w ostatniej posłudze byli chowani przy udziale orkiestry i plutonu honorowego. Orkiestra uczestniczyła również w świętach państwowych na szczeblu powiatu. Z uwagi na brak zainteresowania młodzieży grą w orkiestrze uległa ona rozwiązaniu na początku lat 80.

Na przestrzeni lat 1946-80 w OSP Połczyn eksploatowanych było kilkanaście pojazdów pożarniczych. Trafiały one do OSP, już częściowo wyeksploatowane, z jednostek zawodowych straży pożarnej z Koszalina, Białogardu, Świdwina. Były to Lubliny (typu GLM-8), Star-25 (GM-8), Star-25 (GBM-8) i Star 26 p (GBAM-2/8 8). Dopiero w 1980 r. jednostka OSP Połczyn otrzymała po raz pierwszy nowy, nie eksploatowany wcześniej, samochód pożarniczy Star-244 typu GBA-2,5/16 – po unowocześnieniu i karosacji służy do dzisiaj. Kolejne nowe samochody to Jelcz 004 – GCBA 6/32 (obecnie w OSP Kołacz) oraz w 1996 roku samochód Jelcz 010 typu GCBA 5/32. W 1997 r. udało się zakupić samochód VW Transporter, jako samochód specjalny do ratownictwa drogowego. Długo trwało kompletowanie sprzętu. W czerwcu 1998 dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiono nożyco-rozpierak. Był to pierwszy samochód ratownictwa drogowego w OSP Połczyn, który sprawdził się podczas wielu niejednokrotnie ciężkich akcji. W grudniu 2005 roku zakupiono samochód Ford Transit z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego. Samochód VW Transporter przekształcono w samochód kwatermistrzowski.

Od lat 80. rozważano przebudowę istniejącej strażnicy przy Pl. 1000-lecia, ale z uwagi na skromność działki i sprzeciw Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaniechano tych planów. Ówczesne władze miasta i zapaleńcy z jednostki OSP postanowili, więc o budowie nowej strażnicy w innej lokalizacji, w oparciu o środki finansowe Gminy i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Nowy budynek remizy zdecydowano się ulokować w pobliżu osiedla Nowa. Obecnie ulica przebiegająca przed OSP nosi nazwę Strażacka a remiza położona jest przy numerze 1. Do rozpoczęcia budowy przyczyniło się trzech druhów: Zdzisław Chojnacki – ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP, Krzysztof Warszawski – członek OSP i Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Świdwinie oraz Maksymilian Madej – Naczelnik OSP Połczyn-Zdrój. Budowę rozpoczęto w 1987 r., natomiast sprzęt i samochody przeniesiono do nowej strażnicy w 1991 r. Z uwagi na brak środków finansowych budowę strażnicy dokończono w grudniu 1996 roku. Dnia 17 maja 1997 r. podczas obchodów Wojewódzkich Dnia Strażaka OSP świętowała pięćdziesięciolecie (właściwie to 52. lecie) jednostki połączone z przekazaniem nowej strażnicy i nadaniem Sztandaru. W czerwcu 2004 roku przeprowadzono generalny remont budynku strażnicy połączony ze wstawieniem nowych, bram (energooszczędnych). Bramy są otwierane i zamykane za pomocą pilotów, co znacznie usprawnia i przyspiesza wyjazd jednostek do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Artykuł został napisany głównie na podstawie wspomnień członków OSP. Zdjęcia pochodzą z różnych źródeł – głównie prywatnych. Szanujemy tradycję i historię naszej organizacji, dlatego Zarząd OSP w Połczynie-Zdroju APELUJE, do osób posiadających jakiekolwiek pamiątki dotyczące OSP o ich udostępnienie – przyjmiemy je z radością. W razie konieczności dysponujemy sprzętem czasem i ochotą na zeskanowanie i sfotografowanie zdjęć, pism i przedmiotów oraz na spisanie wspomnień.